Lesy a krajina

Emisie a záchyty skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora lesy a krajina

Metodika stanovenia optimálnych záchytov v krajine a pôde na Slovensku do roku 2030:

Metodika stanovenia optimálnych záchytov v krajine a pôde na Slovensku do roku 2030:

Európska komisia zverejnila 14. júla 2021 návrh ambiciózneho balíčka opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality Európy do roku 2050. Jedným z dôležitých nástrojov má byť aj zvýšenie záchytov v krajine (LULUCF), ktorý pokrýva hlavne záchyty emisií skleníkových plynov z využívania pôdy. V rámci navrhovaných opatrení sa zmenil cieľ dosiahnutých záchytov uhlíka (alebo CO2) pre rok 2030 pre Slovensko. Európska komisia navrhuje ambicióznejší cieľ pre záchyty (ide o zvrátenie negatívneho trendu záchytov). Z pohľadu Slovenska to bude znamenať záväzný cieľ na úrovni 6,8 Mt CO2 ekv., čo by mohlo byť dosiahnuteľné aj napriek vekovej štruktúre našich lesov. Národné lesnícke centrum predstavilo tri možné scenáre vývoja záchytov v sektore LULUCF, pričom maximálne navýšenie záchytov pri uplatnení všetkých dostupných opatrení dosahuje 9,5 Mt CO2 ekv. do roku 2030, čím by sme sa vrátili na úroveň z roku 1990.

Návrh na vytvorenie nového sektora AFOLU po roku 2030 bol jednou z možností, na ktorú sa SK pozeralo pozitívne. Teraz bude potrebné na základe predložených dokumentov a dopadových analýz posúdiť dopady takéhoto rozšíreného systému na podmienky SK.

Nové podpory pre zmeny hospodárenia v lesoch ako aj ďalšie možnosti započítavania výrobkov z dreva (HWP), ktoré majú umožniť vyváranie nových obchodných modelov (drevo ako stavebný materiál, vlákna/polyméry) budú implementované postupne do roku 2030. Toto bude previazané s prichádzajúcimi iniciatívami EK, ako sú uhlíkové poľnohospodárstvo a certifikácia uhlíkových záchytov.