Lesy a krajina

Emisie a záchyty skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora lesy a krajina

Prognózy emisií a záchytov skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora krajina, zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo (LULUCF) sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií a záchytov zo sektora LULUCF na Slovensku.

Dôležitým faktorom pri znižovaní emisií skleníkových plynov je zalesňovanie a zatrávňovanie. Organický uhlík v pôde je dôležitý pre kvalitu pôdy a má taktiež vplyv na procesy vo vzťahu ku zmene klímy. Obsah organického uhlíka je na Slovensku stabilný, ale na nízkej úrovni. Priemerné hodnoty pôdneho organického uhlíka sa v jednotlivých pôdnych typoch orných pôd Slovenska pohybujú v intervale 1-2 %. Straty uhlíka z pôdy spôsobuje vysoká intenzita ich obrábania, intenzívne hnojenie umelými hnojivami, nedostatočné hnojenie organickými hnojivami, nesprávne osevné postupy, ale aj iné nevhodné spôsoby využívania pôdy. Celková zásoba organického uhlíka v pôdach Slovenska sa pohybuje na úrovni 109,2 Mt. Priemerný obsah organického uhlíka v poľnohospodárskej pôde Slovenska dosahuje 22.1 g/kg. Slovensko sa radí ku krajinám s nižším priemerným obsahom organického uhlíka v poľnohospodárskej pôde podobne ako Poľsko, Česko alebo Maďarsko. Zásoba uhlíka v lesoch - v živej biomase (nadzemnej a podzemnej), v nekromase (odumreté drevo, odpad) a v lesnej pôde dosahuje hmotnosť 504.9 mil metrických ton (Mt), pričom najväčšie množstvo je viazané v pôde (270,5 mil. Mt) a v nadzemnej stromovej biomase (162,49 mil. Mt). Čo je neporovnateľné množstvo.

V slovenských pôdach, najmä v oblastiach intenzívneho poľnohospodárstva chýba organický uhlík v pôdach, čo má negatívny dopad na schopnosť pôdy viazať vodu, živiny, zhutňovanie, resp. vymývanie pôdy a vytvárať podmienky pre život pôdnej mikroflóry, čo následne spôsobí neschopnosť, resp. veľmi obmedzenú schopnosť pôdy viazať CO2.

Projekcie záchytov pre výpočet záväzného redukčného cieľa v rámci paragrafu 5 (4) návrhu zákona o zmene klímy, sa počítal pre záchyty skleníkových plynov zo sektoru lesy a krajina. Na základe výsledkov modelovania sektor LULUCF má cieľ do roku 2030 zvýšiť záchyty o 25 % v porovnaní s referenčným rokom 2005. Cieľ bol pripravený podľa scenárov WEM, WAM1 a WAM2.

LULUCF v Gg CO₂ ekv.

Vyjadrené v GWP z IPCC AR5 k 15. 03. 2023