Odpady

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora odpady

Stanovenie emisií metánu zo skládok na Slovensku:

Odbor Emisie a biopalivá kontrahoval nového experta pre výpočet emisií zo skládkovania odpadov na Slovensku. Po počiatočnom zoznámení sa experta s témou, predstavil v apríli 2021 nové metodické prístupy pre stanovenie konečných parametrov skládkovania na Slovensku a upresnil výpočet metánu na súčasné hodnoty (viac v záložke Emisie). Slovensko je charakterizované vyšším počtom malých skládok odpadov, podľa SAŽP bolo v roku 1992 na Slovensku povolených celkom 686 skládok odpadov. Po prijatí prvého zákona o odpadoch (1991) a následne aj druhého zákona o odpadoch (2001) klesol ich počet na cca 106 prevádzok (2010). Cca 90 slúžilo hlavne pre komunálne odpady. Pre správne stanovenie bilancie je potrebné zistiť množstvo parametrov spojených s prevádzkou skládok, ako aj zložením odpadov. K mnohým parametrom nie sú vedené žiadne štatistické registre alebo výskumy a expert sa musel opierať aj o informácie z vedeckých štúdií alebo susedných krajín.