Odpady

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora odpady

Prognózy emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora odpadové hospodárstvo sa bilancujú do roku 2050. Viac informácií o prognózach emisií za odpady na Slovensku.

Celkové emisie

Keďže najvýznamnejší zdroj emisií skleníkových plynov – metánu - predstavujú skládky odpadov, aj z hľadiska ďalšieho vývoja je dôležité poznať faktory ovplyvňujúce trendy emisií v tejto kategórii. Po dlhých rokoch stagnácie a zvyšovaniu emisií skleníkových plynov je aj tu v najbližších rokoch badať zmenu k postupnému znižovaniu ročných prírastkov emisií v dôsledku poklesu množstva skládkovaných odpadov. Prispela k tomu aj sprísnená legislatíva, ktorá bola schválená v roku 2021 s účinnosťou od roku 2022.

Emisie zo sektora odpadu nemajú zásadný vplyv na celkové emisie. Projekčné emisie sa odhadujú jednoduchou metodikou.

Emisie po kategóriách