Priemysel

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora priemyselné procesy.

Určenie emisií z používania rozpúšťadiel.

Emisie z používania rozpúšťadiel vychádzajú do významnej miery z bilančných listov v rámci databázy NEIS. Údaje do databázy vypĺňajú samotní operátori, ktorí na základe okresným úradom schváleného postupu informácie o emisiách merajú alebo odhadujú. V databáze NEIS sa nachádzajú len emisie z veľkých a stredných zdrojov. Emisie z malých zdrojov sa odhadujú na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky metodickým postupom podľa EMEP/EEA GB 2019. Obsah rozpúšťadla v produktoch je daný národnou metodikou.Emissions from the use of solvents are largely based on balance sheets in the NEIS database. The operators themselves fill in the data in the database. Operators measure or estimate emissions based on a procedure approved by the district office. Only emissions from large and medium-sized sources are in the NEIS database. Emissions from small sources are estimated based on data from the Statistical Office of the Slovak Republic according to the methodological procedure according to EMEP / EEA GB 2019. The solvent content in the products is given by the national methodology