Priemysel

Emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok zo sektora priemyselné procesy.

Určenie emisií z používania rozpúšťadiel.

Emisie z používania rozpúšťadiel vychádzajú do významnej miery z bilančných listov v rámci databázy NEIS. Údaje do databázy vypĺňajú samotní operátori, ktorí na základe okresným úradom schváleného postupu informácie o emisiách merajú alebo odhadujú. V databáze NEIS sa nachádzajú len emisie z veľkých a stredných zdrojov. Emisie z malých zdrojov sa odhadujú na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky metodickým postupom podľa EMEP/EEA GB 2019. Obsah rozpúšťadla v produktoch je daný národnou metodikou.